VIKTIGT: Innan du hämtar, installerar, kopierar eller använder produkten bör du läsa igenom villkoren nedan. GENOM ATT HÄMTA, INSTALLERA, KOPIERA ELLER ANVÄNDA PROGRAMMET, GODKÄNNER DU DESSA VILLKOR.

Licensavtal för slutanvändare av programvara.

Det här avtalet om programvaruanvändning ("Avtalet") som gäller mellan ESET, spol. s r. o., med adress Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, Slovakien, och som registrerats i handelsregistret hos regiondomstolen Bratislava I. avdelning Sro, diarienummer 3586/B, BIN: 31 333 535 eller ett annat företag i ESET Group (hädanefter "ESET" eller "Leverantören") och dig, en fysisk person eller juridisk person (hädanefter "du" eller "Slutanvändaren"), har Du rätt att använda programvaran enligt paragraf 1 i detta Avtal. Den programvara som definierats i paragraf 1 i Avtalet kan levereras på CD-ROM eller DVD, skickas via e-post, hämtas från Internet, hämtas från Leverantörens servrar eller erhållas på annat sätt enligt de villkor som anges nedan.

DETTA ÄR ETT AVTAL GÄLLANDE SLUTANVÄNDARENS RÄTTIGHETER OCH INTE ETT KÖPEKONTRAKT. Leverantören förblir ägare av programvaran och det eventuella fysiska medium, på vilket Programvaran säljs samt alla de kopior av programvaran som Slutanvändaren har rätt att göra enligt detta Avtal.

Genom att klicka på alternativet "Jag godkänner" under installation, hämtning, kopiering eller användning av programvaran, godkänner du villkoren i detta Avtal. Om du inte godkänner alla villkor i detta Avtal, klicka omgående på alternativet "Jag godkänner inte", avbryt installationen eller hämtningen eller förstör eller returnera programvaran, installationsmediet, medföljande dokumentation och försäljningskvitto till ESET eller till återförsäljaren där du införskaffade programvaran.

DU ÄR MEDVETEN OM ATT DU GENOM DIN ANVÄNDNING AV PROGRAMVARAN MEDGER ATT DU HAR LÄST DETTA AVTAL, ATT DU FÖRSTÅTT DET OCH GODKÄNNER OCH ÄR BUNDEN TILL DESS VILLKOR.

1. Programvaran. "Programvaran" i detta Avtal betyder: (i) datorprogrammet ESET Smart Security PREMIUM 10 med alla dess komponenter, (ii) allt innehåll på skivor, CD-skivor, DVD-skivor, e-postmeddelanden med eventuella bilagor eller annat medium som omfattas av detta Avtal, inklusive Programvaran i form av objektkod på datalagringsenheter eller via e-post eller hämtad på Internet, (iii) all förklarande dokumentation gällande Programvaran, dess specifikationer, all beskrivning av Programvaran, egenskapsbeskrivningar, användningsbeskrivningar, beskrivning av miljön i vilken Programvaran används, anvisningar för installation eller användning av Programvaran (hädanefter "Dokumentationen"), (iv) kopior av Programvaran, eventuella felkorrigeringar, tillägg eller utökningar av Programvaran, modifierade versioner av Programvaran samt alla eventuella uppgraderingar av Programvarans olika komponenter, som Leverantören licensierar till dig enligt paragraf 3 i detta Avtal. Programvaran levereras endast i form av körbar objektkod.

2. Installation. Programvaran som levereras lagrad på en datalagringsenhet, skickas via e-post, hämtas från Internet, hämtas från Leverantörens servrar eller erhålls på annat sätt från andra källor kräver installation. Programvaran måste installeras på en korrekt konfigurerad dator som minst uppfyller kraven som beskrivs i Dokumentationen. Tillvägagångssättet för installationen beskrivs i Dokumentationen. Ingen program- eller maskinvara som kan påverka Programvaran negativt får installeras på den dator där Programvaran installerats.

3. Licensavtalet. Under förutsättning att du godkänner villkoren i detta Avtal, betalar licensavgiften inom angiven tid och följer alla villkor häri, ger dig Leverantören följande rättigheter ("Licensen"):
a) Installation och användning. Du har den icke-exklusiva, ej överförbara rätten att installera Programvaran på hårddisken i en dator eller liknande medium för permanent datalagring, att installera och lagra Programvaran i minnet i ett datorsystem och att implementera, lagra och visa Programvaran.
b) Bestämmelse av antalet licenser. Rätten att använda Programvaran är bunden till antalet Slutanvändare. En Slutanvändare definieras enligt följande: (i) att Programvaran installeras på ett datorsystem eller (ii) om licensavtalet gäller antalet e-postkonton, är en Slutanvändare en datoranvändare som erhåller e-post via en e-postagent (hädanefter "MUA"). Om en MUA tar emot e-post och sedan automatiskt distribuerar den till flera användare så motsvarar antalet Slutanvändare det antal användare e-posten distribueras till. Om en e-postserver fungerar som "mail-gate" är antalet Slutanvändare det antal e-postserveranvändare som denna mail-gate betjänar. Om ett ospecificerat antal e-postadresser (genom t.ex. aliasadresser) är ämnade för en och samma användare och e-postmeddelanden inte automatiskt distribueras till ett stort antal användare, gäller Licensavtalet endast en dator. Du får inte använda samma Licens samtidigt på fler än en dator.
c) Business Edition. Du måste ha Business Edition för att kunna använda programvaran på e-postservrar, e-postrelän, e-postgateway eller Internet-gateway.
d) Licensvillkor. Din rätt att använda Programvaran är tidsbegränsad.
e) OEM-programvara. OEM-programvara är begränsad till den dator på vilken den medföljde. Den får inte överföras till en annan dator.
f) Programvara som NFR, PROV. Programvara betecknad som "Inte till försäljning", NFR eller PROV får inte erhållas mot betalning och får endast användas för demonstration eller utvärdering av Programvarans funktioner.
g) Licensens hävande. Licensen upphävs automatiskt vid slutet av perioden för vilken den är giltig. Om du inte uppfyller något av villkoren i detta Avtal, har leverantören rätt att häva Avtalet, utan förfång eller laglig gottgörelse för Leverantören i detta fall. Om Licensen skulle hävas måste du genast ta bort, förstöra eller på egen bekostnad returnera Programvaran och alla säkerhetskopior till ESET eller till återförsäljaren där Programvaran erhölls.

4. Anslutning till Internet. För att programmet ska fungera korrekt krävs en Internetanslutning och regelbunden anslutning till Leverantörens servrar eller tredjepartsservrar. Anslutning till Internet är nödvändig för följande funktioner i Programvaran:
a) Uppdateringar av Programvaran Leverantören har rätt att från tid till annan utfärda uppdateringar av Programvaran ("Uppdateringar"), men är inte skyldig att tillhandahålla Uppdateringar. Denna funktion är aktiverad i Programvarans standardinställningar och Uppdateringar installeras därför automatiskt om inte Slutanvändaren har inaktiverat automatisk installation av Uppdateringar.
b) Vidarebefordran av infiltreringar och information till Leverantören. Programvaran innehåller funktioner som samlar in prover på virus och andra skadliga program och misstänkta, problematiska, potentiellt oönskade eller potentiellt osäkra objekt som filer, webbadresser, IP-paket och Ethernet-ramar (hädanefter "Infiltreringar") och därefter skickar dem till Leverantören, inklusive men inte begränsat till information om installationsprocessen, datorn och/eller plattformen på vilken Programvaran installerats, information om Programvarans åtgärder och funktionalitet och information om enheter i lokala nätverk såsom typ, leverantör, modell och/eller enhetens namn (hädanefter "Information"). Informationen och Infiltreringarna kan innehålla data (inklusive slumpmässigt eller oavsiktligt erhållna personliga data) om Slutanvändaren eller andra användare av den dator där Programvaran finns installerad, och filer påverkade av Infiltreringar med associerade metadata.
Information och Infiltreringar kan samlas in av följande funktioner i Programvaran:
i. LiveGrid Reputation System-funktionen inkluderar insamling och skickande av envägs-hash-värden relaterade till Infiltreringar till Leverantören. Funktionen är aktiv i Programvarans standardinställningar.
ii. LiveGrid Feedback System-funktionen inkluderar insamling och skickande av Infiltreringar med associerade metadata och Information till Leverantören. Funktionen aktiveras av Slutanvändaren under installationen av Programvaran.
Leverantören ska endast använda Information och Infiltreringar som tagits emot för analys av och forskning på Infiltreringar, förbättring av Programvaran och verifiering av Licensers autenticitet, och ska vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa att Infiltreringar och Information som tagits emot hålls säker. Genom att aktivera den här funktionen i Programvaran godkänner Du att Infiltreringar och Information skickas till Leverantören, och Du ger tillstånd Leverantören enligt tillämpliga lagar att behandla Infiltreringar och Information som erhållits. Du kan när som helst inaktivera dessa funktioner.
c) Skydd mot missbruk av data. Programvaran innehåller en funktion som förhindrar förlust eller missbruk av viktiga data i direkt anslutning till stöld av datorn. Denna funktion är avstängd i Programvarans standardinställningar och ett MEC-konto med särskilda användarvillkor, som finns att läsa på https://my.eset.com, måste skapas för att aktivera funktionen, genom vilken den aktiverar datainsamling om datorn blir stulen. Om du aktiverar den här funktionen i Programvaran godkänner du att data om den stulna datorn skickas till Leverantören, vilket kan inkludera data om datorn nätverksplats, data om innehållet som visas på datorskärmen, data om datorns konfiguration eller data inspelade av en kamera ansluten till datorn (hädanefter "Data"). Slutanvändaren har rätt att använda Data anskaffade på detta sätt endast i syfte att rätta till den ofördelaktiga situationen orsakad av stöld och ger även Leverantören tillstånd enligt tillämpliga lagar att bearbeta dessa Data. Leverantören ska tillåta Slutanvändaren att lagra Data på dess tekniska utrustning under den tidsperiod som krävs för att uppnå det ändamål för vilken data anskaffades. Du kan stänga av denna funktion när som helst. Skydd mot missbruk av data får uteslutande användas med datorer och konton till vilka Slutanvändaren har legitim tillgång. Illegal användning rapporteras till behörig myndighet. Leverantören ska följa gällande lagar och hjälpa myndigheterna i händelse av missbruk. Du godkänner och samtycker till att du är ansvarig för att skydda lösenordet till MEC-kontot och du samtycker till att inte avslöja lösenordet till tredje part. Slutanvändaren ansvarar för all aktivitet med funktionen skydd mot missbruk av data och MEC-kontot, behörig eller inte. Om MEC-kontot avslöjas, meddela omedelbart Leverantören.
d) Filtrering, kategorisering och plats. Programvaran innehåller funktioner som gör det möjligt för Slutanvändaren att kontrollera hanterade användares åtkomst till vissa grupper av webbsidor och/eller appar för mobiltelefoner, tidshantering och platslokalisering. För att kunna använda dessa funktioner skickas information till Leverantören, inklusive men inte begränsat till information om besökta webbplatser, platser, appar för mobiltelefoner, information om datorn, inklusive information om Programvarans åtgärder och funktionalitet (hädanefter kallat "Data"). Datan kan innehålla information (inklusive slumpmässiga eller oavsiktligt erhållna personuppgifter) om Slutanvändaren eller andra hanterade användare, information om datorn, operativsystemet och installerade program, filer från datorn på vilken Programvaran är installerad. Leverantören ska vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa att den mottagna Datan hålls konfidentiell. Du samtycker till att Data skickas till Leverantören och Du ger även Leverantören det godkännande som krävs, i enlighet med gällande lagstiftning, för att behandla erhållen Data. Dessa funktioner får endast användas med hanterade användares enheter som Slutanvändaren har laglig åtkomst till. All olaglig användning kommer att anmälas till behörig myndighet. Leverantören ska följa gällande lagstiftning och bistå de brottsbekämpande myndigheterna vid missbruk. Du samtycker till och bekräftar att Du ansvarar för att skydda lösenordet för åtkomst till MEC-kontot och Du samtycker till att Du inte ska avslöja lösenordet till någon tredje part. Slutanvändaren ansvarar för all användning av funktionerna i Programvaran och MEC-kontot, oavsett om de är auktoriserade eller inte. Meddela Leverantören omedelbart om MEC-kontot äventyras. Du samtycker till och bekräftar att Leverantören får kontakta dig via MEC-kontot och Programvarumeddelanden inklusive men inte begränsat till e-post med rapporter och/eller meddelanden som kan vara anpassade av Dig.

5. Slutanvändarens rättigheter. Rättigheterna som Slutanvändare måste utövas av dig personligen eller av dina anställda. Du har endast rätt att använda Programvaran till att skydda dina åtgärder och de datorer för vilka Du har erhållit en Licens.

6. Begränsning av rättigheter. Du får inte kopiera, distribuera, extrahera komponenter eller egna produkter av Programvaran. Vid användning av Programvaran gäller följande begränsningar:
(a) Du får göra en kopia av Programvaran på ett permanent lagringsmedium som en säkerhetskopia, förutsatt att denna säkerhetskopia inte installeras eller används på en dator. Alla andra kopior av denna Programvara anses vara ett brott mot detta Avtal.
(b) Du får inte använda, ändra, översätta, reproducera Programvaran eller överföra rättigheterna att använda Programvaran eller kopior av Programvaran på något annat sätt än som anges i detta Avtal.
(c) Du får inte sälja, underlicensiera, leasa eller hyra eller låna ut Programvaran eller använda Programvaran i syfte att tillhandahålla kommersiella tjänster.
(d) Du får inte bakåtkompilera eller disassemblera Programvaran eller på annat sätt identifiera Programvarans källkod, om inte denna begränsning är uttryckligen förbjuden i lag.
(e) Du förbinder dig att endast använda Programvaran på ett sätt som är i överensstämmelse med gällande lag i den jurisdiktion som din användning av Programvaran lyder under, inklusive, men inte begränsat till, gällande upphovsrättslagstiftning.
(f) Du godkänner att du endast använder Programvaran och dess funktioner på ett sätt som inte begränsar andra Slutanvändares möjligheter till åtkomst till dessa tjänster. Leverantören förbehåller sig rätten att begränsa tjänsternas omfattning för vissa Slutanvändare för att möjliggöra högsta möjliga antal Slutanvändares åtkomst till tjänsten. Begränsning av tjänsternas omfattning innebär också fullständigt avbrytande av möjligheten att använda någon av Programvarans funktioner och borttagning av Data på Leverantörens servrar eller på tredjepartsservrar angående en viss funktion i Programvaran.

7. Copyright. Programvaran tillsammans med alla rättigheter utan begränsningar inklusive ägarrättigheter och immateriella rättigheter tillhör ESET och/eller dess licensgivare. De skyddas av överenskommelser och internationella avtal och alla andra tillämpbara nationella lagar i det land där Programvaran används. Programvarans struktur, organisation och kod utgör värdefulla affärshemligheter och hemlig information som tillhör ESET och/eller dess licensgivare. Du får inte kopiera Programvaran utom det undantag som anges i paragraf 6 (a). Kopior som du är tillåten att göra enligt detta Avtal måste innehålla samma upphovsrättsliga och andra egendomsrättsliga meddelanden som finns på Programvaran. Om du bakåtkompilerar eller disassemblerar Programvaran eller på annat sätt försöker att identifiera Programvarans källkod i strid med detta Avtal, godkänner du att den information som därvid erhållits automatiskt och oåterkalleligen ska överföras till Leverantören och helt ägas av Leverantören från tidpunkten för dess uppkomst, oaktat Leverantörens rättigheter i samband med hävande av detta Avtal.

8. Förbehållna rättigheter. Leverantören förbehåller sig härmed alla rättigheter till Programvaran förutom de rättigheter som uttryckligen ges till dig som Slutanvändare av Programvaran i detta Avtal.

9. Flera språkversioner, programvara på flera media, flera kopior. I händelse av att Programvaran stöder flera plattformar eller språk eller om du mottar flera kopior av Programvaran, får du endast använda Programvaran på det antal datorer och med de versioner för vilka du har erhållit Licenser. Du får inte sälja, hyra ut, underlicensiera, låna ut eller överföra versioner eller kopior av Programvaran som du inte använder.

10. Avtalets giltighet och hävande. Detta Avtal gäller från det datum du godkänner villkoren i detta Avtal. Du kan avsluta det här Avtalet genom att permanent avinstallera, förstöra eller på egen bekostnad returnera Programvaran tillsammans med alla säkerhetskopior och relaterat material som erhållits från Leverantören eller dess partner. Oberoende av på vilket sätt Avtalet hävs ska villkoren i paragraferna 7, 8, 11, 13, 20 och 22 fortsätta att gälla utan tidsbegränsning.

11. SLUTANVÄNDARENS UTFÄSTELSER. SOM SLUTANVÄNDARE ÄR DU MEDVETEN OM ATT PROGRAMVARAN LEVERERAS "I BEFINTLIGT SKICK", UTAN NÅGON UTTRYCKLIG ELLER UNDERFÖRSTÅDD GARANTI AV NÅGOT SLAG OCH VAD SOM FÖLJER AV TVINGANDE LAGSTIFTNING. VARE SIG LEVERANTÖREN, DESS LICENSGIVARE ELLER DOTTERBOLAG ELLER UPPHOVSRÄTTSINNEHAVARNA GER NÅGRA UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL FÖRSÄLJNINGSGARANTIER ELLER GARANTIER OM LÄMPLIGHET FÖR VISSA SYFTEN ELLER ATT PROGRAMVARAN INTE BRYTER MOT PATENT, UPPHOVSRÄTT, VARUMÄRKEN ELLER ANDRA RÄTTIGHETER. LEVERANTÖREN ELLER ANNAN PART GARANTERAR INTE ATT FUNKTIONERNA I PROGRAMVARAN UPPFYLLER DINA KRAV ELLER ATT PROGRAMVARAN FUNGERAR OAVBRUTET OCH FELFRITT. DU TAR DET FULLA ANSVARET OCH RISKEN FÖR ATT VALET AV PROGRAMVARA MOTSVARAR AVSEDDA BEHOV OCH FÖR INSTALLATION, ANVÄNDNING OCH RESULTAT SOM ÅSTADKOMS MED DETTA.

12. Inga övriga skyldigheter. Detta Avtal skapar inga skyldigheter för Leverantören och dess licensgivare förutom de som uttryckligen anges häri.

13. ANSVARSBEGRÄNSNING. MED UNDANTAG AV VAD SOM FÖLJER AV TVINGANDE LAG, ANSVARAR LEVERANTÖREN, DESS ANSTÄLLDA ELLER LICENSGIVARNA INTE UNDER NÅGRA OMSTÄNDIGHETER FÖR EVENTUELLA UTEBLIVNA VINSTER, INTÄKTER ELLER FÖRSÄLJNINGSVOLYMER, FÖRLUST AV INFORMATION ELLER FÖR KOSTNADER SOM UPPSTÅR FÖR ANSKAFFNING AV ERSÄTTNINGSVAROR ELLER -TJÄNSTER, FÖR SKADA PÅ EGENDOM, PERSONSKADA, DRIFTAVBROTT, FÖRLUST AV AFFÄRSINFORMATION ELLER FÖR ÖVRIGA SÄRSKILDA, DIREKTA, INDIREKTA, OAVSIKTLIGA, EKONOMISKA, STRAFFBARA, SPECIFIKA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR OAVSETT HUR DE UPPKOMMIT, TILL EXEMPEL FRÅN ETT KONTRAKT, ÅTALBAR HANDLING, VÅRDSLÖSHET ELLER ANDRA OMSTÄNDIGHETER SOM IMPLICERAR ANSVAR, SOM UPPSTÅTT TILL FÖLJD AV ANVÄNDNING AV ELLER OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA PROGRAMVARAN, ÄVEN OM LEVERANTÖREN ELLER NÅGON AV DESS LICENSGIVARE ELLER DOTTERBOLAG HAR UPPMÄRKSAMMATS PÅ RISKEN FÖR SÅDANA SKADOR. EFTERSOM VISSA LÄNDER OCH JURISDIKTIONER INTE TILLÅTER ANSVARSFRISKRIVNING SAMTIDIGT SOM BEGRÄNSAT ANSVAR ÄR TILLÅTET, BEGRÄNSAS I SÅDANA FALL ANSVARET FÖR LEVERANTÖREN, DESS ANSTÄLLDA ELLER DESS LICENSGIVARE TILL DET PRIS DU HAR BETALAT FÖR PROGRAMVARANS LICENS.

14. Inget i detta Avtal ska påverka de lagstadgade rättigheterna för någon part som agerar som kund om det står i motsats till dessa.

15. Teknisk support. ESET eller tredjepart på uppdrag av ESET tillhandahåller teknisk support efter eget gottfinnande, utan garantier eller utfästelser. Slutanvändare ska säkerhetskopiera alla befintliga data och program före tillhandahållande av teknisk support. ESET och/eller tredjepart på uppdrag av ESET ansvarar inte för skada på eller förlust av data, egendom, programvara eller maskinvara eller förlust av vinst på grund av teknisk support. ESET och/eller tredjepart på uppdrag av ESET förbehåller sig rätten att avgöra om lösningen av problemet ligger utanför teknisk support. ESET förbehåller sig rätten att vägra, avbryta eller avsluta tillhandahållande av teknisk support enligt eget gottfinnande.

16. Överföring av licensen. Programvaran får överföras från en dator till en annan, om detta inte strider mot villkoren i detta Avtal. Om det inte strider mot villkoren i detta Avtal har Slutanvändaren rätt att endast permanent överföra Licensen och alla rättigheter i detta Avtal till en annan Slutanvändare med Leverantörens tillstånd, förutsatt att (i) den ursprungliga Slutanvändaren inte behåller kopior av Programvaran, (ii) överföringen av rättigheterna ska vara direkt, dvs. från den ursprungliga Slutanvändaren till den nya Slutanvändaren, (iii) den nya Slutanvändaren godkänner alla rättigheter och skyldigheter som åligger den ursprungliga Slutanvändaren enligt villkoren i detta Avtal, (iv) den ursprungliga Slutanvändaren förser den nya Slutanvändaren med dokumentation som gör det möjligt att verifiera Programvarans äkthet enligt paragraf 17.

17. Verifikation av Programvarans äkthet. Slutanvändaren kan påvisa rätt att använda Programvaran på något av följande sätt: (i) med ett licenscertifikat utfärdat av Leverantören eller av tredje part utsedd av Leverantören; (ii) med ett skriftligt licensavtal, om ett sådant avtal ingåtts; (iii) genom att skicka ett e-postmeddelande till Leverantören med licensieringsuppgifter (användarnamn och lösenord).

18. Data om Slutanvändare och skydd av rättigheter. I egenskap av Slutanvändare ger du härmed Leverantören rätt att överföra, behandla och lagra information som gör det möjligt för Leverantören att identifiera dig. Du samtycker till att Leverantören har rätt att med egna metoder kontrollera att du använder Programvaran i enlighet med villkoren i detta Avtal. Du godkänner härmed att data överförs under kommunikation mellan Programvaran och Leverantörens datorsystem eller dennes affärspartners datorsystem, i syfte att säkerställa funktionaliteten hos och auktoriseringen att använda Programvaran samt värna Leverantörens rättigheter. Efter avtalets ingående har Leverantören och dess affärspartner rätt att överföra, behandla och lagra viktiga data som identifierar dig i syfte att kunna fakturera dig, uppfylla Avtalet och skicka meddelanden på datorn. Du godkänner härmed att ta emot meddelanden om produkten, inklusive men inte begränsat till marknadsföringsinformation. Du kan inaktivera överföringen när som helst. Information om sekretess och skydd av personuppgifter finns på http://www.eset.com/privacy.

19. Licensiering för offentliga myndigheter och USA:s regering. Programvaran tillhandahålls till offentliga myndigheter, inklusive USA:s regering med de licensrättigheter och begränsningar som beskrivs i detta avtal.

20. Kontroll av export och återexport. Programvaran, Dokumentationen eller delar av dessa, inklusive informationen om Programvaran och dess komponenter, kan omfattas av import- och exportkontroller som utfärdas av berörda myndigheter under gällande lagar, inklusive lagar i USA. Exportrestriktioner och restriktioner för slutanvändare, slutanvändning och destinationsrestriktioner utfärdade av USA:s regering och andra regeringar. Du accepterar att rätta dig efter alla tillämpliga import- och exportrestriktioner och är införstådd med att du ansvarar för att anskaffa gällande licenser för export, vidareexport, överföring eller import av Programvaran.

21. Meddelanden. Alla meddelanden, den returnerade Programvaran och Dokumentationen ska skickas till: ESET, spol. s r. o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, Slovakien.

22. Gällande lag. Det här Avtalet styrs av och tolkas i enlighet med lagstiftning i Republiken Slovakien. Slutanvändaren och Leverantören är härmed överens om att villkor som står i konflikt med gällande lagstiftning eller med FN:s internationella köplag (Convention on Contracts for the International Sale of Goods) inte gäller. Du godkänner uttryckligen att eventuella tvister eller anspråk som uppstår i samband med detta Avtal med avseende på Leverantören eller tvister eller anspråk gällande användningen av programvaran löses av regiondomstolen i Bratislava och du godkänner uttryckligen denna domstols jurisdiktion.

23. Allmänna bestämmelser. Om något av villkoren i detta Avtal är ogiltigt eller icke-verkställbart, påverkar detta inte de övriga villkorens giltighet i Avtalet, som förblir giltiga och verkställbara enligt villkoren häri. Detta Avtal får endast ändras skriftligen, undertecknas av en auktoriserad representant för Leverantören eller en person som är uttryckligen auktoriserad att handla i denna kapacitet med fullmakt.
Detta är det fullständiga Avtalet mellan dig och Leverantören gällande Programvaran och ersätter alla tidigare uppgifter, diskussioner, åtaganden, meddelanden eller annonsering gällande Programvaran.

TILLÄGG NR.1 TILL LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE GÄLLANDE ESET SECURE DATA

1. DEFINITIONER

1.1 I detta avtal har följande ord motsvarande betydelser:
"Information" all information eller data som krypteras eller dekrypteras med hjälp av programvaran;
"Produkter" programvaran ESET Secure Data och dokumentationen;
"ESET Secure Data"mjukvaran/mjukvarorna som används för kryptering och dekryptering av elektroniska data;
1.2 Alla hänvisningar till pluralformen ska omfatta singularformen och alla hänvisningar till den maskulina formen skall omfatta den feminina formen och neutrum och vice versa.

2. BEVILJANDE AV LICENS OCH LEVERANTÖRENS ÅTAGANDEN
Med hänsyn till att du godkänner och följer villkoren i detta avtal och betalar för en licens, så ger Leverantören dig en icke-exklusiv, icke-överförbar rätt att installera och använda programvaran för det antalet användare för vilka du har köpt en licens. En separat licens krävs för varje användare.

3. YTTERLIGARE UTFÄSTELSER FÖR SLUTANVÄNDARE

3.1 Du erkänner och godkänner att:
3.2.1 Det är ditt ansvar att skydda, bevara och säkerhetskopiera Information;
3.2.2 Du bör säkerhetskopiera all information och data fullständigt (inklusive och utan begränsning all viktig information och data) på datorn innan installationen av ESET Secure Data;
3.2.3 Du måste hålla ett säkert register över alla lösenord eller annan information som används för att ställa in och använda programvaran och du måste även göra säkerhetskopior av alla krypteringsnycklar, licenskoder, nyckelfiler och andra data som genereras för att separera lagringsmedier;
3.2.4 Du är ansvarig för användningen av produkterna. Leverantören är inte ansvarig för eventuella förluster, anspråk eller skador som uppkommer till följd av otillåten eller felaktig kryptering eller dekryptering av information eller data (inklusive och utan begränsning, information) oavsett var och hur denna information eller data lagras;
3.2.5 Även om Leverantören har vidtagit alla rimliga åtgärder för att säkerställa integriteten och säkerheten hos ESET Secure Data, så får produkter (eller någon av dem) inte användas inom något område som är beroende av en felsäker säkerhetsnivå eller som är potentiellt farligt, inklusive och utan begränsning, kärnkraftsanläggningar, flygplansnavigering, kontroll eller kommunikationssystem, vapen- och försvarssystem samt livsuppehållande eller livsövervakningssystem;
3.2.6 Det är ditt ansvar att se till att säkerhetsnivån och krypteringsnivån som tillhandahålls av produkterna är tillräcklig för dina behov;
3.2.7 Du är ansvarig för din användning av produkterna (eller någon av dem), inklusive och utan begränsning, att se till att denna sker i överensstämmelse med alla tillämpliga lagar och förordningar i Slovakien eller annat land, annan region eller stat där produkten används. Innan all användning måste du måste se till att användningen inte är i strid med någon regerings (i Slovakien eller på annat sätt) embargo;
3.2.8 Det är ditt ansvar att hålla all information som används för att installera och använda programvaran i säkert förvar. Du måste hålla ett säkert register över alla lösenord eller annan information som används för att ställa in och använda programvaran och du måste även göra säkerhetskopior av alla krypteringsnycklar, aktiveringskoder och andra data som genereras för att separera lagringsmedier;
3.2.9 Leverantören är inte ansvarig för eventuella förluster, skador, kostnader eller krav som härrör från förlust, stöld, missbruk, korruption, skada eller förstörelse av lösenord, installationsinformation, krypteringsnycklar, licensaktiveringskoder och andra uppgifter som genereras eller lagras under användning av programvaran.

TILLÄGG NR.2 TILL LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE GÄLLANDE PROGRAMVARAN PASSWORD MANAGER

1. Du får inte
a) använda programvaran Password Manager för att driva någon verksamhetskritisk tillämpning där människors liv eller egendom kan stå på spel. Du förstår att programvaran Password Manager inte är utformad för sådana ändamål och att eventuellt fel på programvaran i sådana fall kan leda till dödsfall, personskada eller allvarlig skada på egendom eller miljöskador som Leverantören inte är ansvarig för.

PROGRAMVARAN PASSWORD MANAGER ÄR INTE UTFORMAD, AVSEDD ELLER LICENSIERAD FÖR ANVÄNDNING I FARLIGA MILJÖER SOM KRÄVER FELSÄKRA KONTROLLEN, INKLUSIVE OCH UTAN BEGRÄNSNING, KONSTRUKTION, TILLVERKNING, UNDERHÅLL OCH DRIFT AV KÄRNKRAFTVERK, FLYGPLANSNAVIGERING ELLER KOMMUNIKATIONSSYSTEM, FLYGLEDNING OCH LIVSUPPEHÅLLANDE SYSTEM ELLER VAPENSYSTEM. LEVERANTÖR AVSÄGER SIG SPECIELLT ALLA DIREKTA ELLER INDIREKTA GARANTIER FÖR LÄMPLIGHETEN FÖR SÅDANA ÄNDAMÅL.

b) använda programvaran Password Manager på ett sätt som bryter mot detta avtal eller lagarna i Slovakien eller din jurisdiktion. Du får speciellt inte använda Password Manager för att genomföra eller främja olagliga aktiviteter, inklusive överföring av data med skadligt innehåll eller innehåll som kan användas för eventuella olagliga aktiviteter eller som på något sätt bryter mot lagen eller någon tredje parts rättigheter (inklusive immateriell äganderätt), inklusive men inte begränsat till alla försök att få tillgång till konton i Lagringen (i detta avtal avser "Lagring" datalagringsutrymme som förvaltas av Leverantören eller en tredje part annan än Leverantören och användaren för ändamålet att möjliggöra synkronisering och säkerhetskopiering av användardata) eller några konton och data från annan Password Manager-programvara eller andra Lagringsanvändare. Om du bryter mot någon av dessa bestämmelser har Leverantören rätt att omedelbart säga upp detta avtal och vidarebefordra kostnaden för alla nödvändiga åtgärder till dig, samt vidta alla nödvändiga åtgärder för att hindra dig från vidare användning av programvaran Password Manager utan möjlighet till återbetalning.

2. PROGRAMVARAN PASSWORD MANAGER LEVERERAS "I BEFINTLIGT SKICK". DU ANVÄNDER PROGRAMVARAN PÅ EGEN RISK. LEVERANTÖREN ÄR INTE ANSVARIG FÖR DATAFÖRLUST, SKADOR, BEGRÄNSNING AV TJÄNSTETILLGÄNGLIGHET INKLUSIVE ALL DATA SOM SKICKATS AV PROGRAMVARAN PASSWORD MANAGER TILL EXTERN LAGRING FÖR DATASYNKRONISERING OCH SÄKERHETSKOPIERING. DEKRYPTERING AV DATA MED HJÄLP AV PROGRAMVARAN PASSWORD MANAGER MEDFÖR INTE NÅGON SKYLDIGHET FÖR LEVERANTÖREN GÄLLANDE SÄKERHETEN FÖR DATAN. DU SAMTYCKER UTTRYCKLIGEN TILL ATT DEN DATA SOM ÄR INFÖRSKAFFAD, ANVÄND, KRYPTERAD, LAGRAD, SYNKRONISERAD ELLER SKICKAD MED HJÄLP AV PROGRAMVARAN PASSWORD MANAGER ÄVEN KAN LAGRAS PÅ TREDJEPARTSTJÄNSTER (GÄLLER ENDAST FÖR ANVÄNDNINGEN AV PROGRAMVARAN PASSWORD MANAGER DÄR SYNKRONISERING OCH SÄKERHETSKOPIERING HAR AKTIVERATS). OM LEVERANTÖREN PÅ EGEN HAND VÄLJER ATT ANVÄNDA SÅDAN TREDJE PARTS LAGRING, WEBBPLATS, WEBBPORTAL, SERVER ELLER TJÄNST, SÅ ÄR LEVERANTÖREN INTE ANSVARIG FÖR KVALITET, SÄKERHET ELLER TILLGÄNGLIGHET AV SÅDANA TREDJEPARTSTJÄNSTER OCH LEVERANTÖREN ÄR PÅ INGET SÄTT SKYLDIG GENTEMOT DIG FÖR NÅGOT BROTT MOT AVTALSMÄSSIGA ELLER RÄTTSLIGA SKYLDIGHETER SOM DEN TREDJE PARTEN UTFÖR. INTE HELLER FÖR SKADOR, UTEBLIVEN VINST, FINANSIELLA ELLER IKKE-FINANSIELLA SKADOR ELLER NÅGON ANNAN TYP AV FÖRLUST VID ANVÄNDNINGEN AV DENNA PROGRAMVARA. LEVERANTÖREN ÄR INTE ANSVARIG FÖR INNEHÅLLET I ALLA DATA SOM SAMLATS IN, ANVÄNTS, KRYPTERATS, LAGRATS, SYNKRONISERATS ELLER SKICKATS MED PROGRAMVARAN PASSWORD MANAGER ELLER SOM ÄR I LAGRING. DU BEKRÄFTAR ATT LEVERANTÖREN INTE HAR TILLGÅNG TILL INNEHÅLLET I DEN LAGRADE DATAN OCH ATT LEVERANTÖREN INTE KAN ÖVERVAKA DEN ELLER TA BORT RÄTTSLIGT SKADLIGT INNEHÅLL.

Leverantören äger alla rättigheter till förbättringar, uppgraderingar och reparationer i samband med programvaran Password MANAGER ("Förbättringar"), även i händelse av att sådana förbättringar har skapats baserat på återkoppling, idéer eller förslag som lämnats in av dig i någon form. Du kommer inte ha rätt till någon ersättning, inklusive royalties, i samband med sådana förbättringar.

3. Ytterligare ansvarsbegränsning.
LEVERANTÖRENS ENHETER OCH LICENSGIVARE ÄR INTE ANSVARIGA FÖR FORDRINGAR OCH SKULDER AV NÅGOT SLAG TILL FÖLJD AV ELLER PÅ NÅGOT SÄTT I SAMBAND MED DIN ELLER TREDJE PARTS ANVÄNDNING AV PROGRAMVARAN PASSWORD MANAGER, FÖR ANVÄNDNINGEN ELLER ICKE-ANVÄNDNINGEN AV NÅGOT MÄKLARFIRMA ELLER ÅTERFÖRSÄLJARE ELLER FÖR FÖRSÄLJNINGEN ELLER KÖPET AV NÅGON SÄKERHET, OAVSETT OM SÅDANA ANSPRÅK OCH SKYLDIGHETER BASERAR SIG PÅ NÅGON RÄTTSLIG ELLER SKÄLIG GRUND.

LEVERANTÖRENS ENHETER OCH LICENSGIVARE ÄR INTE SKYLDIGA GENTEMOT DIG FÖR NÅGON DIREKT, INDIREKT, TILLFÄLLIG SKADA ELLER FÖLJDSKADOR FÖLJD AV ELLER I SAMBAND MED NÅGON TREDJEPARTSPROGRAMVARA, NÅGON DATA SOM NÅTTS VIA PROGRAMVARAN PASSWORD MANAGER, DIN ANVÄNDNING AV ELLER OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA PROGRAMVARAN PASSWORD MANAGER, OAVSETT OM SÅDANT SKADEANSPRÅK STÄLLS BASERAT PÅ NÅGON LAG ELLER SKÄLIGEN. SKADOR SOM UNDANTAS FRÅN DENNA KLAUSUL INNEFATTAR, UTAN BEGRÄNSNING, DE FÖR FÖRLUST AV VINST, SKADA PÅ PERSON ELLER EGENDOM, VERKSAMHETSAVBROTT, FÖRLUST AV AFFÄRS- ELLER PERSONLIG INFORMATION. VISSA LÄNDER TILLÅTER INTE BEGRÄNSNING AV SKADOR SÅ DENNA BEGRÄNSNING KANSKE INTE GÄLLER DIG. I SÅ FALL KOMMER LEVERANTÖRENS ANSVARSOMFATTNING ATT UTGÖRAS AV DEN MINSTA TILLÅTNA ANSVARSOMFATTNINGEN ENLIGT TILLÄMPLIG LAG.

INFORMATION SOM GES GENOM PROGRAMVARAN PASSWORD MANAGER, INKLUSIVE AKTIEKURSER, ANALYSER, MARKNADSINFORMATION, NYHETER OCH FINANSIELLA DATA KAN VARA FÖRDRÖJD, FELAKTIG ELLER INNEHÅLLA FEL ELLER BRISTER OCH LEVERANTÖRENS ENHETER OCH LICENSGIVARE HAR INGET ANSVAR I FÖRHÅLLANDE TILL DETTA. LEVERANTÖREN KAN VÄLJA ATT ÄNDRA ELLER AVBRYTA NÅGON KOMPONENT ELLER FUNKTION AV PROGRAMVARAN PASSWORD MANAGER ELLER ANVÄNDNINGEN AV ALLA ELLER NÅGRA FUNKTIONER ELLER TEKNIKER I PROGRAMVARAN PASSWORD MANAGER NÄR SOM HELST UTAN TIDIGARE MEDDELANDE TILL DIG.

OM BESTÄMMELSERNA I DENNA ARTIKEL ÄR OGILTIGA AV NÅGON ANLEDNING ELLER OM LEVERANTÖREN ANSES ANSVARIG FÖR FÖRLUSTER, SKADOR M.M. UNDER TILLÄMPLIG LAG. PARTNERNA GODKÄNNER ATT LEVERANTÖRENS ANSVAR GENTEMOT DIG KOMMER ATT BEGRÄNSAS TILL DEN TOTALA MÄNGDEN LICENSAVGIFTER SOM BETALATS AV DIG.

DU GÅR MED PÅ ATT ERSÄTTA, FÖRSVARA OCH HÅLLA LEVERANTÖREN OCH DESS ANSTÄLLDA, DOTTERBOLAG, OMPROFILERINGSPARTNERS OCH ANDRA PARTNERS FRÅN OCH MOT ALLA TREDJEPARTS (INKLUSIVE ÄGARE AV ENHETEN ELLER PARTER VARS RÄTTIGHETER PÅVERKATS AV DATA SOM ANVÄNTS I PROGRAMVARAN PASSWORD MANAGER ELLER I LAGRINGEN) KOSTNADER, FORDRINGAR, SKULDER, SKADOR, FÖRLUSTER OCH UTGIFTER SOM SÅDANA PARTER KAN HA ÅDRAGIT SIG GENOM DIN ANVÄNDNING AV PROGRAMVARAN PASSWORD MANAGER.

4. Data i programvaran Password Manager.
Om inte annat uttryckligen valts av dig, så lagras alla data som anges av dig och som har sparats i programvaran Password Managers databas i krypterat format på datorn eller annan lagringsenhet som definieras av dig. Du förstår att när det gäller borttagande av, eller skada på någon Password Manager-databas eller andra filer, så kommer alla uppgifter som finns däri att oåterkalleligen förloras och du förstår och accepterar risken för sådan förlust. Det faktum att dina personuppgifter lagras i krypterat format på datorn betyder inte att informationen inte kan stjälas eller missbrukas av någon som upptäcker huvudlösenordet eller får tillgång till den kunddefinierade aktiveringsenheten för att öppna databasen. Du är ansvarig för att upprätthålla säkerheten för alla åtkomstmetoder.

Överföring av personuppgifter till Leverantören eller Lagring
Om du väljer det och enbart i syfte att säkerställa snabb datasynkronisering och säkerhetskopiering, så sänder eller skickar programvaran Password Manager personuppgifter från programvaran Password Managers databas - nämligen lösenord, inloggningsinformation och identiteter - via Internet till Lagring. Data överförs uteslutande i krypterad form. Användningen av programvaran Password Manager för att fylla i formulär med lösenord, inloggningar eller andra data kan kräva att information skickas via Internet till webbplatsen som identifieras av dig. Denna överföring av data initieras inte av programvaran Password Manager och därför kan Leverantören inte hållas ansvarig för säkerheten för sådana interaktioner med någon webbplats som stöds av olika leverantörer. Alla transaktioner via Internet i samband eller inte i samband med programvaran Password Manager sker på eget ansvar samt egen risk och du kommer att vara ensamt ansvarig för eventuella skador på ditt datorsystem eller förlust av data till följd av nedladdning och/eller användning av sådant material eller sådan tjänst. För att minimera risken att förlora värdefull data, rekommenderar Leverantören att kunderna utför regelbunden säkerhetskopiering av databasen och andra känsliga filer till externa enheter. Leverantören kan inte ge dig någon hjälp i att återskapa förlorade eller skadade data. Om Leverantören erbjuder säkerhetskopieringstjänster för användardatabasfiler i händelse av skada eller radering av filer på användarnas datorer, är en sådan säkerhetskopieringstjänst utan någon garanti och innebär inte något som helst ansvar för Leverantören gentemot dig.

Din surfningsaktivitet på Internet övervakas inte på något sätt av programvaran Password Manager. Password Manager samlar INTE in eller skickar information om webbplatser som du har besökt eller någon information om webbhistorik till någon enhet. Vissa versioner av programvaran Password Manager kan stödja användaridentifiering av webbplatser och program som du som användare har möjlighet att göra Leverantören uppmärksam på genom att skicka in genom det utsedda verktyget i GUI; ingen sådan information skickas utan din bekräftelse som anger ditt godkännande att skicka webbplatsen eller programnamnet. Sådana skickade uppgifter används vanligen för att förbättra funktionaliteten hos programvaran Password Manager.
Genom att använda programvaran Password Manager godkänner du att programvaran kan kontakta Leverantörens servrar från tid till annan för att kontrollera licensinformation, tillgängliga patchar, servicepaket och andra uppdateringar som kan förbättra, behålla, ändra eller förbättra driften av programvaran Password Manager. Programvaran kan skicka generell systeminformation i samband med driften av programvaran Password Manager.

5. Avinstalleringsinformation och instruktioner
All information som du vill behålla från databasen måste exporteras före avinstallationen av programvaran Password Manager.